kedd, november 20, 2012

Adventi naptár: Bibliai idézetekkel és betlehemi figurákkal

Már írtam a betlehemesről advent kapcsán, alább részletesebben bemutatom, hogyan juthat minden napra egy-egy figura és hozzá bibliai idézet az adventi kalendáriumba.

Fotó forrása: Dazzle Junction
A sorrend felcserélhető, a nevek mellett az ajánlott bibilai idézetek jelölése látható.
A dőlttel szedett bibliai idézetek forrása: http://rakoskeresztur.lutheran.hu/biblia/biblia
Ahol csak lehetett bibliai idézetet írtam, ahová nem tudtam, annál a szereplőnél karácsonyi dal címe látható. 
 1. kis Jézus -Lukács 2:1-7, Jézus születése
  • 1-Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet.
   2- Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. 
   3-Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 
   4-Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 
   5-hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. 
   6-És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 
   7-és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.
 2. Mária -Lukács 1:46-56, Mária éneke
  • 46-Mária pedig ezt mondta: "Magasztalja lelkem az Urat, 
   47-és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, 
   48-mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, 
   49-mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, 
   50-irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. 
   51- Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.
   52-Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. 
   53-Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. 
   54-Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, 
   55-amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké." 
   56-Mária Erzsébettel maradt három hónapig, azután visszatért otthonába.
 3. József -Máté 1:18-25 Jézus Krisztus születése
  • 18-Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. 
   19-Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. 
   20-Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. 
   21-Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből." 
   22-Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: 
   23-"Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten. 24-József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét 
   25-de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.
 4. Gáspár -Máté 2:1-4-, A napkeleti bölcsek imádják Jézust
  • 1- Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 
   2- és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt." 
   3- Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. 4- Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak.
 5. Menyhért -Máté 2:5-8
  • 5-Azok ezt mondták neki: "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: 
   6-Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt." 
   7-Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, 8- majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: "Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!"
 6. Boldizsár -Máté 2:9-12
  • 9- Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. 
   10- Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. 
   11-Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 
   12- Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
 7. Pásztor (1) -Lukács 2:8-11
  • 8- Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 
  • 9-És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. 
  • 10-Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 
  • 11-Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 
 8. Pásztor (2) -Lukács 2:12-15
  • 12-A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban."
   13-És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:
   14-"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
   15-Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr." 
 9. Pásztor (3) - Lukács 2:16-20
  • 16-Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket.
   17-Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak,
   18-és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik.
   19-Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében.
   20- A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.
 10. angyal -Lukács 2:10-14
  • 10-Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 
   11-Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 
   12-A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." 
   13-És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 
   14-"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
 11. csillag -Máté 2:1-2
  • 1- Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 
  • 2 - és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt."
 12. ajándékok - Máté 2:11
  • Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.                                                                     Cartoon Nativity Fotó forrása: EpiscopalBookstore
 13. szamár -Dicsőség mennyben az Istennek
 14. tehén -Pásztorok keljünk fel
 15. jászol -Csendes éj
 16. akol -Ó gyönyörű szép
 17. bárány -Pásztorok, pásztorok
 18. kecske -Csordapásztorok
 19. -Csengőszó (Jingle Bells)
 20. kutya - Ó szép fenyő
 21. macska -Gazdag Erzsi: Hull a hó
 22. teve (1) -Mennyből az angyal
 23. teve (2) -Kiskarácsony, Nagykarácsony
 24. teve (3) -Fel nagy örömre
Ötlet forrása: TipJunkie

Print

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...